Home page3
MA Story
Home page5
Vision
Home page4
Mission

News Update

ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเดือนนี้สำหรับเพื่อนร่วมวิชาชีพคงเป็นช่วงโค้งสุดท้ายในการปิดงบปีและเตรียมยื่นงบการเงินนะคะ วันนี้ทางทีมงานมีมาตรการรองรับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ออกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลประเภทต่างๆและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งเรื่องการประชุม ยื่นงบ และเก็บชั่วโมงอบรมนะคะ เพื่อให้ท่านได้วางแผนรับมือในช่วงวิกฤตนี้คะ…..กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รักษาระยะห่างทางสังคม ห่างไกลโควิด-19 กันทุกท่านนะคะ 

ทีมงาน MA ขอแจ้งข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนะคะ อ้างถึงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งหรือการชำระภาษีอากรฯ ฉบับที่ 2 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการนะคะ ท่านมีสิทธิเลื่อนเวลานำส่ง ชำระภาษีและยื่นแบบฯ สำหรับเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ได้ภายใน พฤษภาคม 2563 คะ 😉