Download Document

ma-logo-2-copy

เอกสารประกอบหลักสูตร “ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 (TFRS 16)” วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

***สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562***