Course syllabus

หัวข้ออบรม

  1. สรุปหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)  งบการเงินรวม และการจัดทำกระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Worksheet)
  2. การวางแผนการตรวจสอบบัญชีเพื่อคุณภาพการสอบบัญชี
  3. เทคนิคการตรวจสอบบัญชีต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ
  4. การบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (Costing analysis)
  5. การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าและบัญชีรายได้
  6. ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อความเข้าใจ
  7. Test of control and substantive testing (Intensive)