Company News and Accounting Knowledge

Sharing the latest news, activity and more about Accounting Professional and Tax.

  • S__7634947
  • S__7634946
  • 49709103_2006602032792067_636604197256560640_n
  • S__7634949
  • S__7634948
45572612_1905982632854008_8134235585482063872_o

ย้ำเตือนอีกครั้งค่ะ (!)(!) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี โปรดตรวจสอบหลักสูตรการอบรมว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนการสมัครเข้าอบรม 
– กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ท่านไม่สามารถยื่นนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) แบบเป็นทางการได้ และสภาวิชาชีพบัญชีจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ 
-ท่านสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ ได้ที่https://eservice.fap.or.th/cpd_list/CPD_list.php

Untitled-1

มีบทความดีดีมาฝากนะคะ..เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงในเรื่องการตัดหนี้สูญ………… อ่านบทความฉบับเต็ม Click >> http://bit.ly/2SUvIyk

Bangkok post : 17 May 2019

60677488_2205926392859629_1297725893199790080_n