Company News and Accounting Knowledge

Sharing the latest news, activity and more about Accounting Professional and Tax.

 • S__7634947
 • S__7634946
 • 49709103_2006602032792067_636604197256560640_n
 • S__7634949
 • S__7634948
 • 69169852_2389922617793338_3799447856679485440_o
 • 69062405_2386017961517137_704714750709202944_n
 • 69028325_2387807431338190_7410708388390109184_n

29 สิงหาคม 2562 ขอบคุณคุณขวัญใจ ผู้บริหารระดับสูงของ ASV Group ที่ให้โอกาส MA Training และ อจ. สมชาติ ในการจัดอบรมสัมนา ในโอกาสนี้ในร่วมแชร์ประสบการณ์และกล่าวสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานและสร้าง passion ในการทำงานในวิชาชีพตรวจสอบบัญชี #matraining #passion #auditlife

 • 69252288_2387807478004852_8690456008050343936_n
 • 69287017_2387807318004868_704902805852258304_n
 • 69405217_2387807561338177_639436968706441216_n

28 สิงหาคม 2562 อาจารย์สมชาติ กาลสุข บรรยาย หัวข้อ update TFRS for PAE 2019… แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและปลุก passion ในการทำงานในองค์กร เลือกหัวข้อที่ใช่ แล้วติดต่อเราสิคะ #matraining

 • 69062405_2386017961517137_704714750709202944_n (2)
 • 69186095_2386017994850467_8884070883191160832_n
 • 69343322_2386018071517126_7014072217348603904_n

อจ. สมชาติ กาลสุข บรรยายและ จัด work shop เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบบัญชี วันที่ 27 สิงหาคม 2562…สนใจจัด inhouse training หัวข้อที่ใช่ ติดต่อเรานะคะ #matraining

45572612_1905982632854008_8134235585482063872_o

ย้ำเตือนอีกครั้งค่ะ (!)(!) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี โปรดตรวจสอบหลักสูตรการอบรมว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนการสมัครเข้าอบรม 
– กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ท่านไม่สามารถยื่นนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) แบบเป็นทางการได้ และสภาวิชาชีพบัญชีจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ 
-ท่านสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ ได้ที่https://eservice.fap.or.th/cpd_list/CPD_list.php

Untitled-1

มีบทความดีดีมาฝากนะคะ..เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงในเรื่องการตัดหนี้สูญ………… อ่านบทความฉบับเต็ม Click >> http://bit.ly/2SUvIyk

Bangkok post : 17 May 2019

60677488_2205926392859629_1297725893199790080_n